KU Change-Agent Readiness Executive Program
(KU CARE)
= Class ONE =

เพราะโลกใบนี้ ต้องการผู้นำอย่างคุณ

บทสัมภาษณ์ผู้เรียน

รูปแบบของการเรียนการสอน

เราช่วยให้ผู้นำระดับสูงแบบคุณกลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ด้วยการเน้นการเรียนรู้ในรูปแบบของ Experiential Learning (EL) และ Future Problem-Solving Program (FPS) มาใช้ โดยแบ่งรูปแบบการเรียนการสอนออกเป็นสามประเภท ได้แก่

01

การบรรยายเนื้อหาหลักของหลักสูตร

02

การอภิปรายกรณีศึกษา

03

Active learning ผ่านกิจกรรม BCG in Action

หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งออกเป็น 4 โมดูล ทั้งหมดรวม 13 ครั้ง 40 ชั่วโมง ดังนี้

โมดูลที่ 1:
ความท้าทายและจุดสมดุลใหม่

Module 1: Change and Adaptation for Survival
 • การเปลี่ยนแปลงของโลกกับบทบาทใหม่ของผู้นำในยุคเศรษฐกิจแบบ BCG
 • โมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบ BCG สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การปรับตัวของภาครัฐและเอกชนไทยเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
 • ฉากทัศน์ของความยั่งยืน

โมดูลที่ 2:
กรณีศึกษาการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

Module 2: Roles of Change-Agent
 • ภาวะผู้นำในสังคมหลังยุคใหม่ตามหลักนิติธรรมและความยั่งยืน
 • บทบาทของผู้นำและการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง
 • การปรับตัวของผู้นำองค์กรภายใต้สภาวการณ์ของ Disruptive Change และ Climate Crisis
 • บทบาทของผู้นำในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และวิธีการสร้างวัฒนธรรมการคิดเชิงระบบ

โมดูลที่ 3:
บทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุค Climate Disruption

Module 3: Green Economy and Sustainability
 • ภูมิทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม การเมือง และสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • โอกาสและอนาคตของภาคธุรกิจ กับแนวคิดของการสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต
 • Economic, Social and Governance (ESG) Dow Jones Sustainability Index (DJSI) กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทำธุรกิจและการค้า
 • รูปแบบธุรกิจที่สร้างการเปลี่ยนแปลงตามกระแสการเติบโตอย่างยั่งยืน
 • บทบาทของคนรุ่นใหม่และแนวคิดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

โมดูลที่ 4:
หลักการของ ESG และการปรับตัวขององค์กรธุรกิจ

Module 4: Driving towards Sustainable Development
 • กรณีศึกษาการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืน
 • ความร่วมมือในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • มุมมองด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) และแนวทางการสร้างความสำเร็จด้วย SEP และ BCG

วิทยากรของหลักสูตร

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมต่างๆ ที่รวมอยู่ในหลักสูตรของเรา

เกณฑ์การผ่านหลักสูตร

ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร KU Change-Agent Readiness Executive Program (KU CARE) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในกรณีดังต่อไปนี้

เวลาและสถานที่

สมัครอบรม

วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567 (จำนวนจำกัด)

Early Bird Tickets
Expire:

Full Price Tickets
Expire:

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

 1. ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาคเอกชน (บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด) หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา ที่มีตำแหน่งเทียบเท่ากับ C-level executives หรือระดับรองอธิบดี

 2. ผู้บัญชาการระดับสูงของหน่วยงาน 3 เหล่าทัพ และตำรวจ ที่มีอัตราไม่ต่ำกว่าพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี และพลตำรวจตรี

 3. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรให้เข้ารับการอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้มีประสบการณ์ หรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคม

PROGRAM FEE (EARLY BIRD):

 

129,000 THB/Person

 

สิ่งที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่าย

 • ค่าวิทยากร ค่าเอกสารอบรม ค่าอุปกรณ์ ค่าห้องประชุม ค่าอาหารว่างกลางวัน และเครื่องดื่ม
 • ค่าดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ ประกอบด้วย ค่าเดินทางด้วยรถบัสโดยสาร ค่าที่พัก (นอนคู่) ค่าอาหาร
 • กิจกรรม Ice Breaking และงานเลี้ยงต้อนรับ Dinner Talk กิจกรรม Farewell Party และปาร์ตี้พิเศษในตอนกลางคืน
 • ยกเว้นทัวร์ต่างประเทศ

หมายเหตุ:

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการอบรม สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ (KUBCD)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดโดย

ศูนย์วิจัยด้านการพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ (KUBCD)