KU CARE Program Was Launched To The Public

เปิดตัวโครงการ KU CARE สู่สาธารณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพรรณ แสงมหาชัย หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีและการปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดแถลงข่าวเปิดตัว หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำระดับสูงด้านธุรกิจที่ยั่งยืน KU Change Agent Readiness Executive Program (KU CARE) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ