ศึกษาดูงานต่างประเทศภาคสมัครใจ

June 4 to Tue June 7, 2024 in South Korea

กำหนดการ ดังนี้

Tuesday June 4, 2024

 • Travel to Gimhae International Airport, Busan, South Korea.
 • Cultural and historical tours

Wednesday June 5, 2024

 • Seminar on Battery Recycling System
 • Korean cooking class
 • Cultural and historical tours

Thursday June 6, 2024

 • World Climate and Industry Expo (WCE2024) at BEXCO
 • Conference on energy summit
 • The 18th Environment & Energy Tech 2024 at BEXCO

Friday June 7, 2024

 • Cultural and historical tours
 • Travel to Suvannabhumi Bangkok, Thailand

ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม International BCG-in-Action Trip:

 

 • Comfort Package = Tour + พักกับเพื่อน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน) = 39,000 บาท
 • Basic Package = Tour + Economy class + พักกับเพื่อน = 59,000 บาท
 • Basic Plus Package = Tour +  Economy class + พักเดี่ยว = 69,000 บาท
 • Luxury Package = Tour + Business class + พักกับเพื่อน = 79,000 บาท
 • Elite Package = Tour + Business class + พักเดี่ยว = 89,000 บาท

หมายเหตุ

 

 • ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมกับค่าธรรมเนียมการอบรมของหลักสูตรฯ)
 • สรุปราคาทัวร์นี้เป็นราคาไม่รวม VAT
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เนื่องจากราคาตั๋วเครื่องบินและที่พักอาจมีการปรับตัวสูงขึ้น