ศึกษาดูงานต่างประเทศภาคสมัครใจ

Sat June 1 to Tue June 4, 2024 in South Korea

กำหนดการ ดังนี้

Saturday June 1, 2024

 • Travel to Incheon International Airport, Incheon, South Korea

Sunday June 2, 2024

 • Cultural and historical tours such as Bukchon Hanok Village, Bongeunsa Temple, Gyeongbokgung Palace, etc.

Monday June 3, 2024

Tuesday June 4, 2024

 • Cultural and historical tours
 • Travel to Suvannabhumi Bangkok, Thailand

ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม International BCG-in-Action Trip:

 

 • Comfort Package = Tour + พักกับเพื่อน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน) = 39,000 บาท
 • Basic Package = Tour + Economy class + พักกับเพื่อน = 59,000 บาท
 • Basic Plus Package = Tour +  Economy class + พักเดี่ยว = 69,000 บาท
 • Luxury Package = Tour + Business class + พักกับเพื่อน = 79,000 บาท
 • Elite Package = Tour + Business class + พักเดี่ยว = 89,000 บาท

หมายเหตุ

 

 • ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมกับค่าธรรมเนียมการอบรมของหลักสูตรฯ)
 • สรุปราคาทัวร์นี้เป็นราคาไม่รวม VAT
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เนื่องจากราคาตั๋วเครื่องบินและที่พักอาจมีการปรับตัวสูงขึ้น