ผู้ประกอบการไทยต้องเพิ่มองค์ความรู้อะไรบ้างในยุค Climate Disruption